SterftecijfersHSMR Elkerliek ziekenhuis 2021

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen het sterftecijfer, de zogenaamde Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Hierbij wordt de werkelijke sterfte afgezet tegen de verwachte sterfte. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt rekening gehouden met relevante patiëntkenmerken zoals leeftijd, conditie van de patiënt en de diagnose.

In onderstaande tabel wordt de definitieve HSMR gepresenteerd van het Elkerliek ziekenhuis over het jaar 2021. Deze HSMR zet het verwachte aantal te overlijden patiënten af tegen het werkelijk aantal overleden patiënten.

De definitieve HSMR van het Elkerliek over 2021 is 105.

  • De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2021 van 66 tot 139.
  • De HSMR van ons ziekenhuis wijkt voor 2021 niet significant af van het landelijk gemiddelde.

Het Elkerliek ziekenhuis gebruikt de (H)SMR-cijfers samen met andere (kwaliteits)instrumenten om inzicht te krijgen in eventuele risico’s binnen de eigen ziekenhuisorganisatie. De CLUS (Commissie Leren Uit Sterven) voert dossieronderzoek uit bij alle in het ziekenhuis overleden patiënten om zo zicht te krijgen op eventuele vermijdbare sterfte. Zo werkt het Elkerliek ziekenhuis continu aan de verbetering van de patiëntveiligheid. 

De rapportage is gebaseerd op gegevens van opnames van januari t/m december 2021. De gegevens in de rapportage hebben betrekking op de reguliere zorg in het registratiejaar 2021. Opnamen van patiënten met de hoofddiagnose COVID-19 zijn uitgesloten van deze indicatoren.

.

Periode

Aantal
opnamen

Aantal
sterfgevallen

Verwacht aantal
sterfgevallen
HSMR

95% BI
HSMR

2019
2020
2021
2019-2021

15.521
12.691
13.083
41.295

297
221
270
788

318
251
257
827

93
88
105
95

(83 - 105)
(77-100)
(93-118)
(89 - 102)