SterftecijfersHSMR Elkerliek ziekenhuis 2021

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen het sterftecijfer, de zogenaamde Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Hierbij wordt de werkelijke sterfte afgezet tegen de verwachte sterfte. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt rekening gehouden met relevante patiëntkenmerken zoals leeftijd, conditie van de patiënt en de diagnose.

In onderstaande tabel wordt de voorlopige HSMR gepresenteerd van het Elkerliek ziekenhuis over het jaar 2021. Deze HSMR zet het verwachte aantal te overlijden patiënten af tegen het werkelijk aantal overleden patiënten.

Periode Aantal opnamen

Aantal sterfgevallen

Verwacht aantal sterfgevallen HSMR 95% betrouwbaarheidsinterval HSMR

2019
2020
2021

15.521
12.691
13.083

297
221
270

319
255
250

93
87
108

(83 - 104)
(76-99)
(95-122)

De voorlopige HSMR van het Elkerliek over 2021 is 108.

Een HSMR cijfer van 100 wil zeggen dat het aantal verwachte sterfgevallen gelijk is aan het daadwerkelijk aantal patiënten dat in het ziekenhuis is komen te overlijden. Met een HSMR van 108 overlijden dus meer patiënten dan door het CBS verwacht werd.

Het Elkerliek gebruikt de HSMR-cijfers samen met andere (kwaliteits)instrumenten om inzicht te krijgen in eventuele risico’s binnen de eigen ziekenhuisorganisatie. De CLUS (Commissie Leren Uit Sterven) voert dossieronderzoek uit bij alle in het ziekenhuis overleden patiënten om zo zicht te krijgen op eventuele vermijdbare sterfte. Zo werkt het Elkerliek continu aan de verbetering van de patiëntveiligheid. 

De rapportage is gebaseerd op opnamegegevens van januari t/m december 2021. De gegevens in de rapportage hebben betrekking op de reguliere zorg in het registratiejaar 2021 (opnamen van patiënten met de hoofddiagnose COVID-19 zijn uitgesloten van deze indicatoren).

Voor 2021 zijn nog alleen de voorlopige cijfers bekend. De definitieve HSMR wordt medio oktober 2022 verwacht.

Voor meer uitleg zie DHD website HSMR.