MachtigenU kunt een ander persoon voor inzage in uw MijnElkerliek dossier machtigen. De gemachtigde kan na toestemming uw dossier inzien via zijn eigen MijnElkerliek omgeving.

Hoe kan ik een ander persoon machtigen voor inzage in MijnElkerliek?
In het menu hiernaast vindt u formulieren voor het verlenen of het intrekken van een machtiging. U kunt het verlenen of intrekken van een machtiging ook in MijnElkerliek regelen.

Als ik een machtiging geef tot inzage in MijnElkerliek, wat betekent dat voor mijn rechten?
De machtiging is alleen van toepassing voor inzage in MijnElkerliek, en geen machtiging met betrekking tot medisch handelen.

Aan welke voorwaarde moet worden voldaan bij het aanvragen van een machtiging?
De gemachtigde moet geregistreerd zijn als patiënt bij het Elkerliek ziekenhuis en daarmee ook beschikken over een eigen MijnElkerliek omgeving. Via de eigen MijnElkerliek omgeving kan de aanvraag voor de machtiging met een E-Consult geregeld worden.

Hoe lang duurt het voordat de aanvraag van de machtiging is verwerkt?
Als aan de voorwaarde is voldaan én alle benodigde kopieën zijn bijgevoegd, dan wordt de aanvraag binnen 14 dagen verwerkt.

Wat gebeurt er met de gevraagde kopieën van het identiteitsbewijs?
Alle gevraagde kopieën van het identiteitsbewijs worden gebruikt om de identiteit te controleren bij verweking van deze aanvraag. Na afronding worden deze vernietigd.

Kan het Elkerliek ziekenhuis de machtinging weigeren of intrekken?
Het Elkerliek ziekenhuis heeft het recht de machtiging in te trekken als uw veiligheid als patiënt, naar inschatting van uw behandelend arts, in het geding komt.

Wanneer moet ik een machtiging aanvragen voor mijn kind?
Voor kinderen tot 16 jaar moet de ouder/voogd een machtiging aanvragen om het dossier van het kind in te kunnen zien. Hierbij geldt dat beide ouders moeten tekenen en een kopie van het identiteitsbewijs moeten bijvoegen, naast de vereiste kopie van het identiteitsbewijs van het kind zelf.

Tot wanneer is de machtiging voor mijn kind geldig?
Als het kind 16 jaar wordt dan vervallen reeds aanwezige machtigingen. Het kind kan dan zelf zijn  ouder(s)/voogd(en) machtigen voor inzage.

Wanneer kan mijn kind zelf toegang verkrijgen tot MijnElkerliek?
Kinderen kunnen vanaf 12 jaar zelf toegang verkrijgen tot MijnElkerliek met gebruik van de eigen DigiD.

Wanneer wordt er bij machtiging voor mijn kind om een kopie van de gerechtelijke macht gevraagd?
Is er sprake van een bijzondere situatie met betrekking tot ouderlijke macht / voogdij dan moet er een kopie van de gerechtelijke macht worden bijgevoegd. Deze wordt dan toegevoegd aan het elektronisch dossier van het kind.

Kan ik als wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt een machtiging aanvragen?
Als de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen  (wilsonbekwaam), dan kan de wettelijk vertegenwoordiger een machtiging aanvragen tot de MijnElkerliek omgeving van de patiënt.