AKL-mededelingenLaatste AKL-mededelingen

AKL-mededelingen 2018 AKL-mededelingen 2016 AKL-mededelingen 2016 AKL-mededelingen 2015
37 - 2018 36 - 2016 35 - 2016

34 - 2015


Brief verwijzers Trombosedienst Elkerliek ziekenhuis

AKL-mededelingen op alfabet

A B C D E F G H I  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bepaling Onderwerp

 Pagina

Obsoleet 
A
Aanvraagverwerking overgaan naar te scannen formulieren 17 - 1
Aanvragen mogelijkheid definiëren standaardpakketten   5 - 1
aanvraagformulier bij aanvullende analyses 10 - 1
mutatie procedure doorbellen per 15.03.2002 10 - 1
toevoegen testen 14 - 1
aanvullende testen uit afgenomen materiaal 23 - 1
automatisch reflecteren testen 36 - 1
patiëntenbericht Zorgdomein naar patiënt per e-mail (HA) 36 - 1
ACE mutatie referentiewaarden  16 - 1  
AFP mutatie referentiewaarden per 04.01.1999   1 - 1
overgang naar nieuwe methode per 03.06.2009 25 - 1
eenmalige omrekening oud resultaat naar nieuw 26 - 1
AKL mededelingen

systematiek voor herkenbaarheid obsolete onderwerp

14 - 1

 
informatie aanduiding primaire doelgroepper 19 - 1
ook vindbaar op Internet, www.elkerliek.nl 23 - 1
ALAT rapporteren bij geringe hemolyse   3 - 1
Albumine Mutatie referentiewaarden per 01.10.2011 28 - 1
Aldosteron wijziging eenheid vanaf 01.03.2004 16 - 1  
Alkalische Fosfatase mutatie referentiewaarden voor oudere patiënt 18 - 1  
Allergie nieuw gevoeliger latex allergeen 11 - 1
Phadiatop vervangen door Alatop per 17.07.1003 14 - 1
herziening NHG standaard "rhinitis" 23 - 1
Amylase rapportage waarden in urine ook per creatinine 10 - 1   
ANA overgang op kwantitatieve test per 01.12.2004 17 - 1
autoimmuun: foutief gerapporteerde bovengrenzen 29 - 1
werkwijze autoimmun bepalingen 29 - 1
ANCA overgang op kwantitatieve test per 01.12.2004 17 - 1
stop anti-GBM bij ieder ANCA per 01.11.2008 24 - 1
verbeterde kwantitatieve testen per 01.11.2011 28 - 1
Anemiediagnostiek automatisch geprotocolleerd onderzoek 18 - 1
CHr bij (verdenking) op ijzergebrek 18 - 1
mutatie reflexdiagnostiek bij anemie per 03.09.2012 30 - 1
Anti-CCP foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 29 - 1
Anti-ds DNA foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 29 - 1
Anti-TPO foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 29 - 1
Anti-TTG foutief gerapporteerde bovengrenzen jan 05- dec 11 29 - 1
APTT Wijziging reagens met gevolgen voor therapeutische range 31 - 1
ASAT rapporteren bij geringe hemolyse    3 - 1  
AST mutatie referentiewaarden 16 - 1  
Automatisering nieuw laboratorium computersyesteem per 01.10.2003 14 - 1
B
Bacteriën in feces parasieten (TFT) en bacteriën in feces overgang naar nieuwe methode door PAMM 28 - 3
Beta-2-microglobuline mutatie eenheid rapportage per 02.01.2002   9 - 1  
bloedmonsters worden voortaan 3 dagen bewaard 23 - 1
ingevroren spijtmateriaal voortaan 6mnd bewaard 28 - 1
Bezinking nieuwe methode voor het bepalen van bezinking   4 - 1
andere methode (bezinkingsbuis verdwijnt) 19 - 1
wijziging referentiewaarden 20 - 1
Bijengif en wespengif mutatie referentiewaarden per 11.07.2000   4 - 1
rectificatie referentiewaarden wespengif   5 - 1
Bilirubine mutatie omschrijving geconjugeerd bilirubine   1 - 1  
Bilirubine berekend introductie automatische toevoeging   2 - 1  
Bilirubine in liquor mutatie referentiewaarden 16 - 1   
Bloedafname voorrang nuchtere mensen   4 - 1
overgang naar EDTA buizen 3 ml 19 - 1
registratiekaart Elkerliek ziekenhuis 22 - 1
verruimde openingstijden bloedafname 23 - 1
prikbeperking 27 - 1
verhuizing bloedafname Elkerliek ziekenhuis 36 - 2
lipiden niet-nuchter 37 - 1
Bloedafn. extramuraal wijziging in locatie en tijdstip   3 - 1
informatie bloedafnameplaatsen op internet 25 - 1
Bloedbestelformulier invullen vragen   2 - 1 04.12.2006
vervallen vragen m.i.v. 04.12.2006 21 - 1
gewijzigd 23 - 1
Bloedgassen preanalyse   2 - 1
preanalyse bij meerdere monsters 28 - 1
Bloedgasspuiten naalden verwijderen 10 - 1  
Bloedingstijd overgang op een nieuwe methode per 01.02.09 25 - 1  
aanvragen op afspraak 32 - 1
niet meer uitgevoerd per 01.01.2018 37 - 1
Bloedproducten leukocyten verwijderd per 01.01.2002   9 - 1
parvo B-19 veilig 16 - 1
paraferen bij uitgifte 19 - 1
Omniplasma i.p.v. Quarantaine plasma 33 - 1
Bloedtransfusie ery transfusie vrouwen < 40 jaar K-compatibel   3 - 1
FFP wordt VVP   3 - 1
trombocyten van 5 i.p.v. 6 donoren   3 - 1
'4-5-6-regel' richtlijnen per 16.11.1999   3 - 2
bloedgroepbepaling   5 - 1
autologe bloedtransfusie   6 - 1
standaardprocedure gewassen erytrocyten 14 - 2
beleid bij sterk vertraagde transfusie-aanvragen 15 - 1
bloedproducten versie 0704 17 - 2
bloedtransfusiegegevens in InfoPatiënt 17 - 2
geldigheid kruisbloed verlengd 17 - 2
quarantaine plasma (VVP) 18 - 1
extra etiket ten behoeve van medische status 20 - 1
rapportage irregulaire antistoffen 20 - 1
extra etiket ten behoeve van medische status 21 - 1
reductie onnodig bloedverbruik 22 - 1
spijtkruisbloed procedure n.a.v. “slimmer werken project t.b.v. bloedtransfusie op de dagverpleging” 31 - 1
BNP introductie test per 15.03.2005 18 - 2
overgang naar nieuwe methode per 03.06.2009 25 - 2
wijziging referentiewaarden per 19.10.2009 26 - 1
Buizenpost verzending bloed e.d.   4 - 2
blauwe kokers voor papier, rode voor monsters 17 - 2
C
CA 125 mutatie referentiewaarden per 01.07.1999   2 - 1
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarde per 03.06.09 25 - 2
eenmalige omrekeing oud resultaat naar nieuw 26 - 1
CA 15.3 wijziging methode en referentiewaarde 14 - 2
wijziging methode 16 - 1
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarde per 03.06.09 25 - 3
eenmalige omrekeing oud resultaat naar nieuw 26 - 1
Calcium (ber) introductie berekende calcium per 19.01.1999   1 - 1
leeftijdsafhankelijke berekening per 02.01.2007 21 - 1
Calcium geïoniseerd Introductie   2 - 2  
Calprotectine nieuwe test per 01-04-2016 35 - 1
CDT mutatie referentiewaarden per 22.02.1999   1 - 1 01.07.2002
mutatie referentiewaarden per 01.07.2002 14 - 2
CEA overgang naar nieuwe methode per 03.06.2009 25 - 3
eenmalige omrekening oud resultaat naar nieuw 26 - 1
Cholesterol splitsing HDL chol en LDL chol aanvragen  19 - 1   
Cito-onderzoek aanmelden van Cito's   6 - 1
computerprogr. voor voglen status cito-onderzoek 12 - 1
aanvraag procedure voor huisartsen 24 - 1
doorbel procedure voor kliniek en polikliniek 24 - 1
mutatie procedure doorbellen 29 - 2
aangepaste werkwijze doorbellen 32 - 1
urgente aanvragen 37 - 2
CK-MB meting uit heparine-plasma mogelijk   5 - 1
mutatie omschrijving op rapport   3 - 2
rapporteren bij geringe hemolyse   3 - 1
geringe mutatie referentiewaarden 23 - 1
COD CODber in plaats van gemeten COD per 01.09.13 31 - 1
Coeliakie IgA anti tissue Transglutaminase per 15.07.2003 14 - 2
atTG foutief gerapporteerde bovengrenzen 29 - 1
Cortisol mutatie referentiewaarden per 04.01.1999   1 - 1  
Creatinine klaring berekening voglens Cockcroft   6 - 2
beperkingen Cockcroft-berekening 11 - 1
berekende klaring bij iedere plasma creatinine 19 - 2
berekening zonder oppervlakte correctie 22 - 1
correctie formule klaring MDRD 24 - 1
interpretatie MDRD resultaten 25 - 1
introductie CKD-EPI berekening per 01.08.13 31 - 2
Cryoglobuline overgang naar andere meetmethode 23 - 2  
D
Diabetes Stroomschema diagnostiek auto-antistoffen 28 - 2
Diabetes Dienst Helmond (DDH) grenzen hyertensie bij diabetes 160/95 ® 150/85 m Hg   7 - 1
D-dimeer bovengrens bepaling op 15mg/L   3 - 2
introductie kwantitatieve test   2 - 2
mutatie naam op rapportage   5 - 1
separate afnamebuis indien cito 10 - 1
POCT test niet langer leverbaar 35 - 2
DHEAS overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 25 - 3
Dienstverlening Algemene voorwaarden laboratoriumdiagnostiek 36 - 2
bereikbaarheid laboratorium specialisten (HA) 36 - 2
herkenbaarheid uitbesteed onderzoek 36 - 3
resultaten tevredenheidsonderzoek 36 - 3
Differentiatie leuko's back-up systeem automatische differantiatie   3 - 2
aanpassingen terminologie diffen 13 - 1
geen diff indien leukocyten < 1,0 x 109/L 13 - 1
herhaaltermijn en beperking tijdstip beoordeling 22 - 1
aanpassing terminologie en kwantificering 33 - 1
aanpassing logistiek per 1 januari 2016 34 - 1
Directe Coombs test semikwantitatieve resultaten   7 - 1
Doorbellen procedure ultrapathologie 19 - 2
procedure cito-onderzoek 1e lijn 25 - 2
Doorbelgrenzen overzicht gehanteerde doorbelgrenzen   5 - 2 02.09.2002
mutaties met ingang van 02.09.2002 11 - 3
doorbelgrenzen enzymen voor 1e lijn 29 - 2
Doorlooptijden actuele doorlooptijden AKL 2e kwartaal 2000   4 - 3
personeel bezetting AKL buiten kantoortijden 12 - 1
actuele doorlooptijden AKL 3e kwartaal 2008 24 - 2
regulier en cito onderzoek AKL 1e kwartaal 2013 31 - 2
DRS juistheid aanvragercode 22 - 2
E
Eiwitspectrum vereenvoudigen rapportage resultaten   7 - 1
Enzymen regionale referentiewaarden per 01.01.2002   8 - 1
nieuwe regionale referentiewaarden per 02.01.2002   9 - 1
mutaties referentiewaarden per02.01.2007 21 - 2
geringe mutaties referentiewaarden per 02.01.2012 28 - 2
Erythrocyten microscopische beoordeling grootte erytrocyten 27 - 1
F
Factor 5 Leiden mutatie omschrijving rapportage   6 - 1
Ferritine mutatie referentiewaarden per 01.07.1999   2 - 2
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.2009 25 - 3
Folaat mutatie referentiewaarden per 01.07.2001   6 - 1
mutatie referentiewaarden per 01.10.2011 28 - 3
FSH grenswaarde voor vaststellen menopauze   5 - 2
G
Geneesmiddelspiegels tijdstip bloedafname   3 - 2
Genetisch onderzoek mogelijkheid bevestiging (tweede meting) bij 'positief'   7 - 1
Glucose analyse in bloedgasmonster   2 - 2
strip-glucosemeters, plasma of volbloed?   5 - 3
procedure bij afname in verkeerde buis 22 - 2
H
Haptoglobine mutatie eenheid rapportage per 15.03.2002 10 - 1
HbA1c nieuwe rapportage waarden per 01.01.2011 27 - 1
aHBDH niet langer uitgevoerd vanaf 01.07.2004 17 - 2 01.07.2004
HbsAg bij sterke twijfel aan negatieve uitslag   3 - 3
HCG mutatie referentiewaarden per 04.01.1999   1 - 1
Helicobacter pylori mutatie referentiewaarden per 01.03.2001   5 - 3
hoge prevalentie antistoffen indien > 45 jaar   6 - 1
antigeen test in feces 12 - 1
vervanging ureum ademtest door antigeentest 13 - 1
Hemochromatose DNA-diagnostiek 11 - 1
standaardisering 15 - 1
Herhaaltermijnen preventie onnodige herhaling   5 - 3
mogelijkheid negeren op huisartsformulier 22 - 2
Hepatitis C mutatie rapportage per 01.12.2001   9 - 2
HIV mutatie rapportage per 01.12.2001   9 - 2
Homocysteïne logistiek vervolgdiagnostiek   1 - 2
nuchter of niet? 11 - 1
mutatie referentiewaarden per 14.07.2003 14 - 2
I
Immunochemie overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 25 - 2
overgang naar nieuwe apparatuur 21.02.2018 37 - 2
Indexen interferentie mutatie rapportage per 01.07.1999   2 - 2
afwezigheid correctie bij cito-onderzoek   5 - 3
doorverdunnen indien mogelijk per 01.11.2001   8 - 1
mutatie toevoeging verdunning aan testnaam 12 - 1
Infectieziekten deel diagnostiek door PAMM 18 - 2
J
Jodium meting in urine 24 - 3
L
Lactaat analyse in bloedgasmonster   2 - 2
LDH mutatie referentiewaarden per 01.07.1999   2 - 3 02.01.2002
rapporteren bij geringe hemolyse    3 - 1
nieuwe referentiewaarden per 02.01.2007 20 - 1
LDH iso-enzymen per 01.01.2002 slechts na overleg met klin.chemicus   9 - 2
LH vergang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.09 25 - 4
Lipase introductie test per 08 oktober 26 - 1
Liquor onderscheiden van neusvocht 23 - 2
M
Magnesium (ber) introductie berekende magnesium per 02.01.2002   9 - 2
bijstelling berekend magnesium per 01.11.2004 17 - 2
Medische microbiologie Cito-onderzoek   2 - 3
Methionine belastingstest geen toegevoegde waarde 23 - 2
Microalbumine mutatie referentiewaarden per 04.01.1999   1 - 2
Monoklonale gammopathie gewijzigd advies follow-up frequentie MGUS 13 - 1
myeloomrisicoscore 13 - 2
geen Bence-Jones eiwitten in urine als TE < 0,2 g/l 13 - 2
Monosticon Monosticontest wordt anti-EBV bij kinderen < 11 jaar   3 - 3
Serologie in plaats van Monosticon 30 - 2
N
Neutrofielen absoluut aantal neutrofiele granulocyten   6 - 1
Normoblasten mutatie naam naar erytroblasten per 22.08.2001   7 - 1
O
Oestradiol mutatie referentiewaarden per 04.01.1999   1 - 2
overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.2009 25 - 4
Onderzoeken op afspraak noodzaak maken afspraak voor aantal onderzoeken 33 - 2
Osmolaliteit betere techniek vanaf begin 2007 21 - 3

 

P
Patiënten Informeren over doel onderzoek en terugkoppeling resultaten 23 - 2
Pancreolauryl-test N test niet langer beschikbaar 17 - 3 01.11.2004
Parasitologie Triple Feces Test vers inleveren feces niet nodig bij TFT 12 - 2
parasieten (TFT) en bacteriën in feces 15 - 1
overgang naar nieuwe methode door PAMM 28 - 3
PCR succesvolle implementatie binnen AKL 22 - 2
Porfyrie ook meting in portie urine mogelijk 24 - 3
Precipitines productie grondstoffen testen stopt   7 - 1
mutatie testopzeg 11 - 1
vervanging door meting specifiek lgG 19 - 2
Prenatale screeningen zwangeren HIV analyse in standaard screening per 01.01.2004
15 - 2
Privacy uitslagen doorgeven aan derden   7 - 2
Progesteron mutatie referentiewaarden per 04.01.1999   1 - 2 01.08.2003
mutatie referentiewaarden per 01.08.2003 14 - 2
nieuwe referentiewaarden per 01.01.2011 27 - 1
Prolactine mutatie referentiewaarden per 01.07.1999   2 - 3
referentiewaarden tijdens cyclus en zwangerschap 15 - 1
Proteïne C & S uitsluiten erfelijke trombofilie   5 - 4
PSA mutatie referentiewaarde per 01.07.1999   2 - 3
introductie berekening PSA velocity per 01.03.2005 18 - 2
herkalibratie van test  22 - 3
overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 25 - 4
eenmalige omrekeing oud resultaat naar nieuw 26 - 1
PTH mutatie referentiewaarden per 03.06.09 25 - 4
Punctaten wijze van aanleveren materiaal   6 - 1
R
Rapportage overgang naar groen papier per 15.07.2003 14 - 3
telefonisch opvragen van uitslagen 14 - 3
presentatie extreme uitslagen in
InfoPatiënt
15 - 2
Trombosedienst informatie in InfoPatiënt 16 - 2
minder kolommen in cumulatief rapport 16 - 2
grafieken HbA1c en tumormarkers vervallen 24 - 3
Referentiewaarden geringen aanpassingen t.b.v. regionale afstemming per 01.08.2014 33 - 2
Ref.waardenboekje nieuwe uitgave per augustus 2004 17 - 3
nieuwe uitgave per augustus 2006 21 - 2
nieuwe uitgave 2010 in PDF format 27 - 1
Reticulocyten mutatie referentiewaarden per 01.10.2001   7 - 2
Reumafactoren introductie kwantitatieve test 16 - 2
Routinechemie overgang naar nieuwe apparatuur 21.02.2018 37 - 2
S
Schildklier-antistoffen introductie kwantitatieve anti TPO   5 - 4
bepaling  mutatie omschrijving microsomale antistoffen
stop kwalitatieve anti-TG bepaling
  5 - 4
Semenonderzoek bijstelling referentiewaarden 19 - 3
Serotonine aanvraag serotonine in plasma   6 - 3
SHBG introductie test per 01.07.2001   6 - 3
Sperma-onderzoek niet langer routinematig onderzoek 15 - 2
morfologie procedure voor uitgebreid onderzoek 24 - 3
Stollingsonderzoek gewijzigde apparatuur en reagentia 18 - 2
leeftijdsafhankelijke referentiewaarden 32 - 1
T
T3 totaal overgang naar nieuwe methode per 03.06.09 25 - 4
T4 vrij overgang naar nieuwe methode en mutatie referentiewaarden per 03.06.09 25 - 4
wijziging referentiewaarden per 14.09.2009 26 - 2
Testosteron DHT androstaandiol glucuronide ipv DHT per 01.08.2002 11 - 2
Testosterton totaal introductie test per 01.07.2001   6 - 3
Testosteron vrij mutatie referentiewaarden per 01.07.2001   6 - 3
Thalassemie screening op hemoglobinopathie   8 - 1
Transferrine mutatie omschrijving ijzerverzadiging 10 - 2
Triple test in feces introductie test met ingang van 01.01.2003 12 - 2
parasieten (TFT) en bacteriën in feces overgang naar nieuwe methode PAMM 28 - 3
Trombofilie-diagnostiek risicofactoren voor het ontwikkelen van trombofilie   6 - 3
rol factor 8 en gevolgen screening   5 - 4
indicaties en wijziging inhoud m.i.v. 01.01.07 21 - 3
pakket op aanvraagformulier (2e lijn) 25 - 5
Trombocyten antistoffen tegen   7 - 2
transfusiekweken per 01.11.2001   8 - 1
kwaliteitsbewaking van trombocytentransfusies 23 - 2
Trombosedienst boek “De kunst van doseren” 27 - 2
Brief verwijzers Trombosedienst Elkerliek ziekenhuis brief
Troponine I introductie test   6 - 4
diagnostische kenmerken   7 - 2
back-up methode beschikbaar 23 -3
TSH receptor antilichamen nieuwe test 11 - 2
Tumormerkers gebrekkige standaardisering testen 11 - 2
U
Urine of faeces aanleveren in juiste opvangmaterialen 18 - 3
Urine-onderzoek algemeen onderzoek versus screening kweek   7 - 2
extra parameters bij screening BJ eiwit   7 - 3
mutatie rapportagetijd voor verzamelde urines 10 - 2
mutatie algemeen onderzoek per 01.07.2003 14 - 3
mutatie screening kweek per 01.07.2003 14 - 3
mogelijk vals verlaagd soortelijk  gewicht 27 - 2
overgang naar rapportage in /µl per 16.05.2014 32 - 2
voorscreening urinekweek 33 - 2
introductie 'Kleine deeltjes' per 01.11.2014 33 - 2
interferentie door aanwezigheid van vitamine C 33 - 3
Bence-Jones eiwitten in urine 37 - 2
V
Virologisch onderzoek op aanvraag van huisarts met ingang van 01.07.2006 20 - 2
Virus-Veilig Plasma (VVP) nieuwe methode ontdooien per 01.01.2002   9 - 2
Vitamine B1 alleen biologisch actieve vorm per  01.11.2010 27 - 2
aanpassing referentiewaarden  per 01.10.2011 28 - 3
Vitamine B6 aanpassing referentiewaarden  per 01.10.2011 28 - 3
Vitamine B12 diagnostiek tekort en eventueel vervolgonderzoek 24 - 3
aanpassing referentiewaarden per 01.11.2010 27 - 2
andere grenzen MMA onderzoek per 21.02.2018 37 - 3
Vitamine 25-OH-D3 mutatie referentiewaarden per 01.07.2002 11 - 2
nieuwe streefwaarden 23 - 3
mutatie referentiewaarden per 13-06-2012 30 - 2
Vit. 1,25 di-OH-D3 mutatie referentiewaarden per 01.03.2004 16 - 3
Vitamine D mutatie aanvraagcode per 03.06.13 31 - 2
W
Waaler-Rose splitsing RAPA in screening en titer-bepaling 10 - 2
Z
Zorgdomein print patiëntenbericht blijft noodzakelijk (huisarts) 34 - 2
Zure steatocriet vervanging door vet via IR   6 - 4
Zware metalen nieuwe referentiewaarden met ingang van 01.12.2003 15 - 2
Zweettest beoordeling conform CBO-consensus 11 - 2