SIRE-onderzoek (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie)Uitgangspunt is dat het onderzoek binnen zes weken na de start wordt afgerond.

 • Het onderzoeksteam (vaak 1 of 2 commissieleden, aangevuld met de ambtelijk secretaris) nodigt zo snel als mogelijk na de start van het onderzoek de betrokken zorgverleners (medisch specialisten, verpleegkundigen, eventueel zorgverleners van buiten het ziekenhuis) uit voor een interview, waarin het verloop van de casus wordt doorgenomen en de zorgverlener wordt bevraagd. 
 • De voorzitter of een lid van de calamiteitencommissie samen met het hoofd Cliëntenbelangen voeren een gesprek met de betrokken patiënt en/of de familie De aldus verkregen informatie wordt bij de betrokkene/familie en de betrokken zorgverleners getoetst op juistheid en volledigheid.
 • Daarnaast wordt dossieronderzoek gedaan, zo nodig worden protocollen en geldende richtlijnen erbij betrokken. In gevallen waar specifieke expertise nodig is, wordt een andere medisch specialist uit het ziekenhuis of van buiten het ziekenhuis gevraagd om mee te denken.
  • Op basis van alle verkregen informatie wordt een analyse gemaakt conform de SIRE-methodiek.
  • Het conceptrapport met de analyse van de commissie wordt voor reactie teruggelegd bij de betrokken zorgverleners en de patiënt en/of zijn familie. Op basis van hun reactie wordt het conceptrapport waar nodig aangevuld/aangepast.
  • Vervolgens formuleert de calamiteitencommissie als geheel een conclusie, met daaruit voortvloeiend eventueel een advies / aanbeveling / verbetermaatregel.
  • Aanbevelingen en verbetermaatregelen worden vóór afronding van het rapport getoetst op realiseerbaarheid.
  • Daarna wordt het rapport afgerond en aangeboden aan de raad van bestuur van het Elkerliek.

Vanuit het oogpunt van privacy, bevat een eindrapportage geen persoonsgegevens van patiënten c.q. behandelaars.