Veel gestelde vragenHieronder vindt u een antwoord op vragen die vaak worden gesteld.

Wat is Opt-in?
Het is van belang dat iedere zorgverlener over de meest actuele medische gegevens beschikt. Daarom willen zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Dit doen ze alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo weten zij waar ze rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld met andere klachten/aandoeningen die u heeft of medicijnen die u gebruikt. Alleen met uw toestemming (ook opt-in genoemd) kan het Elkerliek ziekenhuis de medische gegevens uit uw dossier beschikbaar stellen voor raadpleging door andere zorgverleners die een behandelrelatie met u hebben.

Moet ik ook toestemming geven in het geval van een verwijzing?
Nee, bij een verwijzing geldt veronderstelde toestemming. Wanneer een (huis)arts een patiënt doorverwijst naar een medisch specialist, mag hij er van uitgaan dat de patiënt toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan die medisch specialist. De patiënt stemt immers in met verwijzing en bij verwijzing is het normaal dat een verwijsbrief met medische informatie wordt gestuurd (= veronderstelde toestemming).

Wel moet de verwijzend arts zich in de verwijsbrief beperken tot voor de verwijzing medisch relevante gegevens. Ook is het gebruikelijk dat de medisch specialist die een patiënt heeft behandeld de betreffende (huis)arts via een brief op de hoogte brengt van de behandeling.

Slechts als de patiënt bezwaar maakt ten tijde van de verwijzing, is gegevensverstrekking niet toegestaan.

Waarom is het belangrijk om medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners?
De uitwisseling van uw medische gegevens is belangrijk zodat een dienstdoende huisarts of medisch specialist bij uw behandeling een completer beeld heeft van uw medische situatie. Hierdoor kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden en kan er snellere en betere zorg geboden worden. Dit is ook belangrijk in het kader van patiëntveiligheid. Ook niet iedere zorgverlener waarmee u een behandelrelatie heeft, is een verwijzer, waarvoor de veronderstelde toestemming toereikend is.

Hoe kan ik toestemming geven?
U kunt het zelf aangeven via MijnElkerliek, of u kunt het toestemmingsformulier invullen en ondertekend inleveren bij een poli balie of de receptie. Vanaf dat moment mag uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. U bent helemaal vrij om wel of niet toestemming te geven.

Stel, ik geef toestemming. Welke zorgverleners kunnen dan mijn medische gegevens inzien?
Zorgverleners die aangesloten zijn bij een beveiligd netwerk, zoals het LSP en XDS kunnen, als ze een behandelrelatie met u hebben inzage krijgen in uw medische gegevens. Dit geldt ook voor zorgverleners die toegang hebben via de beveiligde portaalomgeving. Wilt u weten wie hier toegang toe hebben, zie de pagina Hoe, wat en met wie gegevens delen.

Wat gebeurt er als ik toestemming heb gegeven?
Het ziekenhuis legt uw toestemming vast in uw elektronisch patiëntendossier. Vanaf dat moment mag uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

Wanneer kunnen andere zorgverleners mijn medische gegevens opvragen?
Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen medische gegevens inzien. Dit doen zij alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo weten zij waar ze rekening mee moeten houden bij de behandeling, bijvoorbeeld met andere klachten die u heeft of medicijnen die u gebruikt.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medische gegevens?
Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Wie geeft toestemming om de medische gegevens van mijn kind beschikbaar te stellen?

  • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan geeft u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger toestemming.
  • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel de ouder of wettelijk vertegenwoordiger als het kind toestemming geven. Geeft een van beide geen toestemming? Dan mogen de gegevens van uw kind niet beschikbaar worden gesteld.
  • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan geeft uw kind zelf toestemming.

Wie geeft toestemming indien de patiënt wilsonbekwaam is?
Indien de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen (wilsonbekwaam), treedt een wettelijk vertegenwoordiger op voor de patiënt (WGBO artikel 450, lid 3). In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger van de patiënt en de toestemming (of bezwaar) voor het delen van medische gegevens voor de patiënt laten registeren:

  1. de curator of mentor (door rechter benoemd); 
  2. de schriftelijk (door patiënt) gemachtigde; 
  3. de echtgenoot of levensgezel; 
  4. ouder, kind, broer of zus.

Kan ik mijn toestemming ook weer intrekken?
U kunt uw gegeven toestemming altijd weer intrekken. Dit doet u bij het ziekenhuis waaraan u toestemming heeft gegeven. U kunt dit voor het Elkerliek ziekenhuis kenbaar maken door ofwel zelf uw toestemming in te trekken op MijnElkerliek, of opnieuw het toestemmingsformulier in te vullen en ondertekend in te leveren bij de receptie of een poli balie.

Let op: als u uw toestemming intrekt, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer raadplegen.

Kan ik een deel van mijn medische gegevens afschermen?
Wilt u niet dat al uw gegevens beschikbaar worden gemaakt aan andere zorgverleners? Op dit moment kunt u alleen aangeven via welke netwerken uw gegevens gedeeld worden. Het is echter niet mogelijk om bijvoorbeeld specifieke delen van uw dossier of specifieke medicatie af te laten schermen. Als u voor bepaalde onderdelen geen toestemming geeft, betekent dit dat deze gegevens niet zichtbaar zijn voor andere zorgverleners. Zorgverleners zien daarbij ook niet dat uw gegevens afgeschermd zijn, ook niet in spoedsituaties.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische gegevens?
Voor de verwerking van uw medische gegevens via XDS/XDM is het ziekenhuis (waar uw toestemming heeft gegeven) verantwoordelijk.

Voor de verwerking van uw medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakelpunt) is VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) verantwoordelijk. VZVZ is bereikbaar via informatiepunt@vzvz.nl of via 070-3173456.

Moet ik in andere ziekenhuizen ook toestemming geven?
Ja, u moet in andere ziekenhuizen ook toestemming geven voor gegevens uitwisseling. Met uw toestemming kan het Elkerliek ziekenhuis gegevens van uw dossier beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Mocht u bij een ander ziekenhuis ook behandeld worden, dan moet u daar ook toestemming geven om uw gegevens bijvoorbeeld voor het Elkerliek ziekenhuis beschikbaar te laten stellen.