SterftecijfersHSMR Elkerliek ziekenhuis 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks voor Nederlandse ziekenhuizen het sterftecijfer, de zogenaamde Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Hierbij wordt de werkelijke sterfte afgezet tegen de verwachte sterfte. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt rekening gehouden met relevante patiëntkenmerken zoals leeftijd, conditie van de patiënt en de diagnose.

In onderstaande tabel wordt de HSMR gepresenteerd van het Elkerliek ziekenhuis over het jaar 2022. Deze HSMR zet het verwachte aantal te overlijden patiënten af tegen het werkelijk aantal overleden patiënten.

De HSMR van het Elkerliek over 2022 is 96. Deze wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde.

Het Elkerliek ziekenhuis gebruikt de (H)SMR-cijfers samen met andere (kwaliteits)instrumenten om inzicht te krijgen in eventuele risico’s binnen de eigen ziekenhuisorganisatie. De CLUS (Commissie Leren Uit Sterven) voert dossieronderzoek uit bij alle in het ziekenhuis overleden patiënten om zo zicht te krijgen op eventuele vermijdbare sterfte. Zo werkt het Elkerliek ziekenhuis continu aan de verbetering van de patiëntveiligheid. 

De rapportage is gebaseerd op gegevens van opnames van januari t/m december 2022.

Periode

Aantal
opnamen

Aantal
sterfgevallen

Verwacht aantal
sterfgevallen
HSMR

95% BI
HSMR

2020
2021
2022

2020-2022

12.504
12.855
13.481

38.840

221
270
298

789

248
255
309

811

89
106
96

97

(77-102)
(94-119)
(86 - 100)

(91-104)