OndernemingsraadDe Ondernemingsraad geeft de medewerkers een stem in de dagelijkse gang van zaken en het voorgenomen beleid van het Elkerliek ziekenhuis. Zij hebben rechtstreeks overleg met de Raad van Bestuur. Er wordt hierbij in het bijzonder gekeken of de personele belangen niet in het geding zijn. Dit wordt altijd afgewogen tegen het licht van een gezonde organisatie.

Samenstelling

De Ondernemingsraad van het Elkerliek ziekenhuis bestaat uit 15 leden. Om er zeker van te zijn dat de Ondernemingsraad zo breed mogelijk wordt samengesteld, werkt het Elkerliek ziekenhuis met twee kiesgroepen (kiesgroep Zorg en Medici en kiesgroep Ondersteunend). De OR kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Samen met de ambtelijk secretaris vormen zij het dagelijks bestuur. De overige 13 OR-leden zijn onderverdeeld in twee commissies. Beide commissies hebben een voorzitter en een secretaris. De commissies vergaderen eenmaal per week. De voorzitters van de commissies vormen samen met het dagelijks bestuur, de kerngroep. De kerngroep heeft een sturende rol en behandelt de lopende zaken, bereidt projecten voor, formuleert de doelstelling en bepaalt welke commissie de projectopdracht in behandeling neemt.

Vergaderen

 • De kerngroep en de OR-commissies vergaderen eenmaal per week.
 • De OR vergadert acht keer per jaar.
 • De OR vergadert zeven keer per jaar met de Raad van Bestuur, deze vergadering heet de overlegvergadering.

Missie OR

De OR is een proactief, toetsend, adviserend onafhankelijk orgaan, dat als intermediair fungeert tussen medewerkers en bestuurder, waarbij de belangen van de medewerkers worden vertegenwoordigd en oog wordt gehouden voor het organisatiebelang.

Kernwaarden OR

 • Eerlijk
 • Betrouwbaar
 • Onafhankelijk
 • Duidelijk
 • Transparant
 • Mens tot mens

Doelen OR 2019-2022

 • Medewerkers aan het werk houden met goede randvoorwaarden;
 • De relatie met de achterban intensiveren;
 • Transparantie in de organisatie bevorderen;
 • Toezien op een veilige werkomgeving waar medewerkers mogen en durven reageren;
 • Toezien op concreet formuleren van organisatiedoelstellingen vóórdat beleid wordt uitgevoerd;
 • Duidelijke communicatie binnen de organisatie stimuleren;
 • Streven naar een afspiegeling van de organisatie.