Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier: Home | Medische gegevens delen met uw toestemming? | Veelgestelde vragen

contact icoon

telefoon: 0492-595555

meer contactinformatie

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een antwoord op vragen die vaak worden gesteld.

Wat is Opt-in?
Het is van belang dat iedere zorgverlener over de meest actuele medische gegevens beschikt. Daarom willen zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Dit doen ze alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo weten zij waar ze rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld met andere klachten/aandoeningen die u heeft of medicijnen die u gebruikt. Alleen met uw toestemming (ook Opt-in genoemd) kan het Elkerliek ziekenhuis de medische gegevens uit uw dossier beschikbaar stellen voor raadpleging door andere zorgverleners die een behandelrelatie met u hebben.

Waarom is het belangrijk om medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners?
De uitwisseling van uw medische gegevens is belangrijk zodat uw huisarts of medisch specialist bij uw behandeling een completer beeld heeft van uw medische situatie. Hierdoor kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden en kan er snellere en betere zorg geboden worden. Dit is ook belangrijk in het kader van patiëntveiligheid.

Hoe kan ik toestemming geven?
Bij de balie vraagt een van onze medewerkers om uw toestemming voor gegevensuitwisseling. U kunt het ook zelf doorgeven. Als u toestemming heeft gegeven, legt het ziekenhuis dit vast in uw elektronisch patiëntendossier. Vanaf dat moment mag uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. U bent helemaal vrij om wel of niet toestemming te geven.

Stel, ik geef toestemming. Welke zorgverleners kunnen dan mijn medische gegevens inzien?
Zorgverleners die aangesloten zijn bij het LSP (Landelijk Schakel Punt) en XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) kunnen, als ze een behandelrelatie met u hebben – ieder voor hun specifieke deel – inzage krijgen in uw medische gegevens, zoals huisartsen, apotheken en medisch specialisten (ook buiten de regio). Zie ook het Overzicht samenwerkende zorginstanties.

Wat gebeurt er als ik toestemming heb gegeven?
Uw ziekenhuis legt uw toestemming vast in uw elektronisch patiëntendossier. Vanaf dat moment mag uw medisch specialist uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties (uitgezonderd medische radiologische beelden).

Wanneer kunnen andere zorgverleners mijn medische gegevens opvragen?
Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen medische gegevens inzien. Dit doen zij alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo weten zij waar ze rekening mee moeten houden bij de behandeling, bijvoorbeeld met andere klachten die u heeft of medicijnen die u gebruikt.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medische gegevens?
Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Welke gegevens kunnen zorgverleners inzien?
Afhankelijk van waar u toestemming voor geeft, kunnen de volgende gegevens worden ingezien:

 • medische beelden zoals röntgenfoto’s, MRI-scans en bijbehorende verslagen;
 • medicijnen en allergieën die bij het Elkerliek bekend zijn;
 • metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek (labgegevens);
 • uw huidige gezondheidsproblemen;
 • brieven en verslagen;

Wie geeft toestemming om de medische gegevens van mijn kind beschikbaar te stellen?

 • Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan geeft u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger toestemming.
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet zowel de ouder of wettelijk vertegenwoordiger als het kind toestemming geven. Geeft een van beide geen toestemming? Dan mogen de gegevens van uw kind niet beschikbaar worden gesteld.
 • Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan geeft uw kind zelf toestemming.

Wie geeft toestemming indien de patiënt wilsonbekwaam is?
Indien de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen (wilsonbekwaam), treedt een wettelijk vertegenwoordiger op voor de patiënt (WGBO artikel 450, lid 3). In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger van de patiënt en Opt-in voor de patiënt laten registeren:

 1. de curator of mentor (door rechter benoemd); 
 2. de schriftelijk (door patiënt) gemachtigde; 
 3. de echtgenoot of levensgezel; 
 4. ouder, kind, broer of zus.

Kan ik mijn toestemming ook weer intrekken?
U kunt uw gegeven toestemming altijd weer intrekken. Dit doet u bij het ziekenhuis waaraan u toestemming heeft gegeven. U kunt dit kenbaar maken bij de receptie. Wij vragen u dan om door middel van het toestemmings formulier “Elektronisch uitwisselen van medische gegevens” uw toestemming in te laten trekken en dit formulier te ondertekenen. Uw toestemming wordt dan onmiddelijk ingetrokken en aangepast binnen de Opt-in registratie in uw Elektronisch patiëntendossier. Echter, als u uw toestemming intrekt, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer raadplegen.

Kan ik een deel van mijn medische gegevens afschermen?
Wilt u niet dat al uw gegevens beschikbaar worden gemaakt aan andere zorgverleners? Op dit moment kunt u aangeven voor welke onderdelen u toestemming wilt geven, bijvoorbeeld voor uw medicatiegebruik of uw laboratorium- waarden. Het is echter niet mogelijk om bijvoorbeeld specifieke medicatie af te laten schermen. Als u voor bepaalde categorieën geen toestemming geeft, betekent dit wel dat deze gegevens niet zichtbaar zijn voor andere zorgverleners. Daarnaast zien zorgverleners niet dat bepaalde gegevens afgeschermd zijn, ook niet in spoedsituaties.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische gegevens?
Voor de verwerking van uw medische gegevens via het LSP (Landelijk Schakelpunt) is VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) verantwoordelijk. VZVZ is bereikbaar via informatiepunt@vzvz.nl of via 070-3173456. Via het LSP wordt indien u toestemming heeft gegeven de eerder beschreven medische gegevens gedeeld. Uitgezonderd uw medische beelden, die worden gedeeld via de XDS-structuur. Dit is een andere standaard voor het delen van documenten en beelden tussen zorginstellingen. Voor de verwerking van uw medische gegevens via XDS-structuur is het ziekenhuis (waar uw toestemming heeft gegeven) verantwoordelijk.

Moet ik in andere ziekenhuizen ook toestemming geven?
Ja, u moet in andere ziekenhuizen ook toestemming geven voor gegevens uitwisseling. Met uw toestemming kan het Elkerliek ziekenhuis gegevens in uw dossier beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Mocht u bij een ander ziekenhuis ook behandeld worden, dan moet u daar ook toestemming geven om uw gegevens daar beschikbaar te laten stellen.